ความยั่งยืน

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทให้ความสาคัญในการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยเชื่อมั่นว่ากระบวนการกากับดูแลกิจการที่ดีและการบริหารจัดการในกรอบของการมีจริยธรรมที่ดีมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้และเป็นธรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะช่วยส่งเสริมให้บริษัทเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน เพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ผู้บริหารและ พนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ


< รายละเอียดของนโยบายการกำกับดูแลกิจการ บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

จรรยาบรรณกลุ่มพรีเมียร์

กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ดำเนินธุรกิจโดยยึดถือความถูกต้องและเป็นธรรม และมีค่านิยมของชาวพรีเมียร์ที่ให้พนักงาน ของกลุ่มฯ ถือปฏิบัติในการทำงานตลอดมา คือ ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบและมุ่งมั่นทำงาน ความมีวินัย ความสามัคคี ความเสียสละ และการพัฒนาไม่หยุดยั้ง ซึ่งถือเป็นจริยธรรมและคุณธรรมของกลุ่มฯ ที่ปฏิบัติมาโดยต่อเนื่อง

ข้อพึงปฏิบัติต่อลูกค้า

  1. สนองความต้องการของลูกค้า/ผู้บริโภคด้วยสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และมีความปลอดภัย
  2. เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
  3. ให้การรับประกันสินค้าและบริการภายใต้ข้อกำหนดอันเหมาะสม
  4. ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด
  5. กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงใดๆ กับลูกค้าได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาและป้องกันความเสียหาย
  6. พยายามรักษาต้นทุนการผลิตให้ต่ำสุด โดยยังรักษาคุณภาพของสินค้าและบริการให้ได้มาตรฐานตลอดเวลา
  7. จัดกลไกและระบบการบริการลูกค้าให้ลูกค้าสามารถติดต่อกับบริษัทได้โดยสะดวกและรวดเร็ว
  8. รักษาความลับของลูกค้าและข้อมูลลูกค้า

ข้อพึงปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้

  1. ดําเนินธุรกิจต่อกันด้วยความยุติธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ เคารพและปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาท่ี กําหนดไว้ กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ต้องรีบเจรจากับคู่ค้าหรือเจ้าหนี้เป็นการล่วงหน้าเพื่อร่วมกัน พิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
  2. ไม่เรียก ไม่รับ หรือไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตกับคู่ค้าหรือเจ้าหนี้ ถ้ามีข้อมูลว่ามีการจ่ายผล ประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น พึงหารือกับคู่ค้าหรือเจ้าหนี้เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรมและ รวดเร็ว

ข้อปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

  1. แข่งขันทางการค้าภายในกรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
  2. ไม่แสวงหาข้อมูลท่ีเป็นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตผิดกฎหมาย
  3. ไม่ทําลายช่ือเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวร้าย หรือกระทําการใดๆ โดยปราศจากความจริงและ ไม่เป็นธรรม

ข้อพึงปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

  1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตัดสินใจดําเนินการต่างๆ ด้วยความบริสุทธ์ิ โปร่งใส และเป็น ประโยชน์แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น
  2. ปฏิบัติหน้าท่ีโดยใช้ความรู้ความสามารถและทักษะการบริหารจัดการอย่างเต็มความสามารถเพื่อ ประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น
  3. จัดการดูแลไม่ให้ทรัพย์สินใดๆ ของบริษัทเสื่อมค่าหรือสูญหายโดยมิชอบ
  4. รายงานสถานะและผลการดําเนินงานของบริษัทอย่างครบถ้วนถูกต้องด้วยความเป็นจริง
  5. ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน
  6. ไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทต่อบุคคลภายนอกโดยเฉพาะคู่แข่งของบริษัท
  7. ไม่ดําเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทโดยมิได้แจ้งให้ บริษัททราบ

ข้อพึงปฏิบัติต่อสังคมส่วนรวม

  1. ไม่กระทําการใดๆ ท่ีจะมีผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
  2. ให้การสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมส่วนรวม
  3. ปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานกํากับดูแล
  4. ใส่ใจและรับผิดชอบแก้ไขในภัยอันตรายที่สังคมหวั่นวิตก อันอาจเกิดจากผลิตภัณฑ์/บริการ หรือการดําเนินงานของบริษัท
  5. ไม่ให้การสนับสนุนหรือร่วมธุรกรรมกับบุคคลภายนอกที่เป็นภัยต่อสังคมหรือสภาพแวดล้อม ส่วนร่วม

ข้อพึงปฏิบัติของพนักงาน

  1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละและอดทน เพื่อความก้าวหน้าและความมั่นคง ของบริษัทและตัวพนักงานเอง
  2. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยันหมั่นเพียร รวมทั้งแสวงหาแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงงานให้มี ประสิทธิภาพอยู่เสมอ
  3. ปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบข้อบังคับของบริษัทโดยเคร่งครัด
  4. ร่วมกันรักษาและสร้างสรรค์ให้เกิดความสามัคคีและความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันในหมู่พนักงาน ร่วมกัน ทํางานและแก้ไขปัญหาเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ
  5. ใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทอย่างเต็มที่และดูแลไม่ให้เสื่อมเสียหรือสูญหาย รวมท้ัง ไม่ใช้ทรัพย์สินของบริษัทเพื่อประโยชน์ของตนหรือบุคคลอื่น
  6. ไม่ดําเนินการใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทหรือของผู้อื่น รวมถึงการไม่นํา ซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์มาใช้ในบริษัท
  7. รักษาความลับของบริษัท ดูแลระมัดระวังไม่ให้เอกสารหรือข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทรั่วไหลหรือ ตกไปถึงผู้ไม่เกี่ยวข้องอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท
  8. ห้ามเปิดเผยหรือใช่ประโยชน์จากข่าวสารใดๆ ที่เป็นความลับทางธุรกิจของบริษัท ซึ่งรวมตลอดถึงสูตร กระบวนการ กรรมวิธีการผลิต ข้อมูลทางธุรกิจและข่าวสารท่ีเป็นสาระสําคัญอันถือว่าเป็นเรื่องที่พึง ปกปิดของบริษัทต่อบุคคลอื่น ไม่ว่าโดยวิธีการใดๆ
  9. เอาใจใส่และช่วยดำเนินการใดๆ ที่จะรักษาความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน
  10. แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้บริหารหากพบว่ามีการกระทําใดๆ ในบริษัทโดยมิชอบหรือผิดกฎหมาย รวมทั้งการมีไว้ในครอบครองหรือเสพยาเสพติด
  11. ไม่ใช้อํานาจหน้าที่ของตนหรือยอมให้บุคคลอื่นนใช้อํานาจหน้าท่ีของตนแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือ ผู้อื่นโดยมิชอบ
  12. ไม่กระทําการใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงของบริษัท

ข้อพึงปฏิบัติระหว่างพนักงาน (ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และ ผู้ร่วมงาน)

  1. ให้ความร่วมมือช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เพื่อประโยชน์ต่องานและสภาพแวดล้อมในการทํางาน ของบริษัทโดยส่วนรวมและเคารพในสิทธิของพนักงานอื่นที่อยู่ในบริษัทเดียวกัน
  2. ผู้บังคับบัญชาพึงปฏิบัติตนให้เป็นที่เคารพนับถือของผู้ใต้บังคับบัญชา ปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบ ข้อบังคับโดยเคร่งครัด เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา และปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาด้วย หลักการและเหตุผลที่ถูกต้องตามทํานองคลองธรรม
  3. ปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชาด้วยความเคารพนับถือและปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงานด้วยความมีน้ำใจและมนุษย์สัมพันธ์อันดี ไม่กล่าวร้ายผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานโดยปราศจากซึ่งมูลความจริง
  4. ไม่นําผลงานของบุคคลอื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตนเอง

นโยบายกลุ่มบริษัทพรีเมียร์

คู่มือนโยบายการดำเนินการกลุ่มบริษัทพรีเมียร์นี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารของบริษัทในกลุ่ม บริษัทพรีเมียร์ ได้ทราบถึงนโยบาย และสิ่งที่กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ยึดถือเป็นหลักสำคัญ ในการดำเนินธุรกิจที่ผู้บริหารและ พนักงานทุกคนควรทราบและถือปฏิบัติตามและให้ผู้บริหารใช้เป็นกรอบใน การบริหารงานภายในหน่วยงานของตน เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

นโยบายกลุ่มบริษัทพรีเมียร์

นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีเนื่องจากเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญและจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจให้มีความเจริญเติบโตที่ยั่งยืนกลุ่มพรีเมียร์มีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยได้กำหนดนโยบายสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการให้ความสำคัญต่อระบบการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบข้อกำหนดของกฏหมายและจรรยาบรรณทางธุรกิจโดยยึดมั่นในหลักของการกำกับดูแลกิจการที่ดีอันได้แก่ ความซื่อสัตย์ ความเป็นธรรม ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

นโยบายการขัดแย้งเกี่ยวกับผลประโยชน์

กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ต้องการให้พนักงานทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ภายในกรอบจริยธรรมที่ดีพนักงานพึ่งหลีกเลี่ยงไม่ให้ผลประโยชน์ของตนขัดกับผลประโยชน์ของกลุ่มฯ ในการกระทำใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มฯ รวมทั้งกับผู้ขายสินค้า ลูกค้าและบุคคลอื่น เพื่อให้ได้ผลประโยชน์ส่วนตัวของพนักงานและหรือญาติสนิท รวมตลอดถึงการใช้ข้อมูลภายในของกลุ่มฯ ในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในกลุ่มฯ

ตัวอย่างพฤติการณ์ที่ถือว่าเป็นการขัดแย้งเกี่ยวกับผลประโยชน์
1. พนักงานหรือญาติสนิทของพนักงานขายหรือซื้อสินค้า/บริการ เช่าหรือให้เช่าทรัพย์สินกับกลุ่มฯ ให้กู้เงินหรือกู้ยืมเงินจากกลุ่มฯ ในเงื่อนไขที่ทำให้กลุ่มฯ เสียผลประโยชน์หรือได้ประโยชน์ย้อยกว่าที่ควร

2. พนักงานไปลงทุนหรือเป็นเจ้าหน้าที่หรือเป็นที่ปรึกษา หรือกรรมการในกิจการของลูกค้า
ผู้ขายสินค้า ผู้ให้บริการของบริษัทนอกกลุ่มฯ หรือบริษัทคู่แข่งของกลุ่มฯ

3. พนักงานหรือญาติสนิทของพนักงานรับผลประโยชน์ใดๆ ไม่ว่าจะเป็นเงินหรือสิ่งของ หรือผลประโยชน์อื่นใดจากลูกค้า นายหน้า/ตัวแทน ผู้รับเหมา/บริการหรือบุคคล หรือองค์กรใดๆ ที่มีธุรกิจเกี่ยวข้องกับกลุ่มฯ

4. พนักงานหรือญาติสนิทของพนักงานทำการค้าแข่งขันกับธุรกิจของกลุ่มฯ

"ญาติสนิท" หมายถึง บุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ดังต่อไปนี้ คู่สมรส บิดา มารดา พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร

นโยบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับลูกค้าและคุณภาพผลิตภัณฑ์

กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและยั่งยืนกับลูกค้าการสร้างความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสิ่งสําคัญยิ่งในผลสําเร็จทางธุรกิจของกลุ่มฯ กลุ่มฯ จะสนองตอบความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการบริการโดย
1. ส่งมอบผลิตภัณฑ์/บริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดให้กับลูกค้าได้ครบถ้วนและตรงตามเวลา 2. สร้างระบบควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์/บริการให้ได้มาตรฐานทัดเทียบกับอุตสาหกรรม จนถึงสู่มาตรฐานสากลและมีความปลอดภัย
3. ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์/บริการของกลุ่มฯ ในการโฆษณาและการให้ข่าวสารทุกชนิด
4. กระตุ้นเตือนและจูงใจให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาคุณภาพทุกขั้นตอนของกระบวนการทำงาน
5. จัดกลไกและระบบการบริการลูกค้า ให้ลูกค้าสามารถติดต่อกับกลุ่มฯ ได้โดยสะดวกและรวดเร็ว 

นอกจากนี้ กลุ่มฯ มีนโยบายสนับสนุนให้ผู้จัดจําหน่ายและผู้แทนจําหน่าย จําหน่ายสินค้า/บริการให้มีมาตรฐานเทียบเท่ามาตรฐานของกลุ่มฯ ได้รับผลกําไรอย่างเป็นธรรมและสามารถเติบโตไปร่วมกัน

นโยบายเกี่ยวกับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และยาเสพติด

กลุ่มบริษัทพรีเมียร์จะจัดให้สถานที่ทำงานของพนักงานเป็นสถานที่ที่ปลอดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาเสพติด หรือสารเสพติดอื่นๆ ซึ่งจะมีผลปั่นทอนสมรรถภาพในการทำงานของพนักงานและจะส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อความปลอดภัย ประสิทธิภาพในการทำงานและผลงานของพนักงานการใช้ครอบครองแจกจ่ายหรือจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาเสพติดในสถานที่ทำงานกลุ่มฯ เป็นเรื่องที่ห้ามโดยเด็ดขาดและเป็นเหตุในการเลิกจ้างได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งยาเสพติดซึ่งมีโทษผิดทางกฎหมาย กลุ่มฯ จะให้ความร่วมมือกับทางราชการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดทุกประเภทอย่างเต็มที่

1. ถ้าพนักงานฝ่าฝืนนโยบายเกี่ยวกับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และยาเสพติดนี้ พนักงานผู้นั้นจะถูกดำเนินการตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทที่สังกัด ( “บริษัทฯ” ) และอาจถูกดำเนินการตามกฎหมาย

2. พนักงานที่เสพติดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือยาเสพติด ที่ขอความช่วยเหลือจากบริษัทฯ เพื่อให้พ้นจากการเสพติดสิ่งดังกล่าว หรือเข้าร่วมในโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพ จะไม่ถูกปลดออกจากงานเนื่องจากการขอดังกล่าว ในกรณีที่พนักงานผู้ที่เสพติดเครื่องดื่มที่มีที่มีแอลกอฮอล์หรือยาเสพติดปฏิเสธไม่เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ หรือไม่เข้ารับการรักษา หรือเมื่อเข้ารับการรักษาแล้วแต่ไม่ได้ผลเป็นที่น่าพอใจในมาตรฐานการทำงานที่มี ประสิทธิภาพ พนักงานผู้นั้นจะถูกดำเนินการตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่เหมาะสม คำร้องขอรับการรักษาพยาบาล หรือเข้าโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพจะไม่ถือเป็นข้อยกเว้นในการดำเนินการตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ

3. พนักงานผู้เสพติดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือยาเสพติดหรือพบว่ามีการใช้สารเสพติดจะไม่ได้รับอนุญาตให้ทำงานในตำแหน่งที่ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ กำหนด ซึ่งมีความสำคัญต่อความปลอดภัยและความเป็นอยู่ของพนักงานคนอื่นๆ หรือของประชาชนทั่วไป หรือของบริษัทฯ

4. บริษัทฯ อาจทำการตรวจค้นยาเสพติดหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในสถานที่ที่บริษัทฯ เป็นเจ้าของหรือครอบครองโดยไม่แจ้งให้ทราบก่อนก็ได้

5. บริษัทฯ อาจส่งพนักงานไปหาแพทย์หรือส่งแพทย์เข้าที่ทำงานเพื่อทำการตรวจเกี่ยวกับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ หรือยาเสพติดในร่างกายของพนักงาน เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าพนักงานนั้นติดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือใช้ยาเสพติด

6. บริษัทฯ อาจจะพิจารณาให้ผู้ที่จะเข้าทำงานเป็นพนักงานและพนักงานผู้รับเหมาของบริษัทฯ ผ่านการตรวจสารเสพติดในร่างกายทุกคนก่อนรับเข้าทำงาน

นโยบายเกี่ยวกับกิจกรรมทางการเมือง

กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ จะไม่ให้การสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองพรรคหนึ่งพรรคใด โดยจะวางตัวเป็นกลางไม่ฝักใฝ่พรรคหรือกลุ่มการเมืองใดๆ และจะไม่ให้ความช่วยเหลือผู้สมัครรับเลือกต้ังทางการเมืองคนหน่ึงคนใดโดยเฉพาะ

กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ ถือว่าพนักงานมีสิทธิและหน้าที่ในระบอบประชาธิปไตยที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมหรือสนับสนุน กิจกรรมทางการเมืองต่างๆ ได้อย่างอิสระเป็นการส่วนตัว โดยไม่ส่งผลกระทบต่อกลุ่มฯ 

นโยบายการให้ความเสมอภาค

กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ต้องการให้มีความเสมอภาคในโอกาสการจ้างงานทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศท่ีกลุ่มฯ เข้าไปดําเนินธุรกิจให้แก่บุคคลผู้ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กลุ่มฯ ต้องการ โดยไม่คํานึงถึงเชื้อชาติ ผิวพรรณ เพศ ความเชื่อถือในศาสนา กลุ่มฯ จะจัดให้มีความเสมอภาคในทุกด้านที่เกี่ยวกับการจ้างงาน รวมท้ังการประกาศรับสมัครงาน การจ้าง การมอบหมายงาน การเลื่อนตําแหน่ง การโอนย้าย การเลิกจ้าง การบริหารค่าจ้าง เงินเดือน และการเลือกเข้ารับการอบรม เพื่อพัฒนาพนักงาน นอกจากน้ันกลุ่มฯ ยังให้ความเสมอภาคต่อคู่ค้า ลูกค้า ผู้เข้ามาติดต่อ โดยให้ความเสมอภาคเกี่ยวกับเรื่องของศาสนา และเป็น นโยบายของกลุ่มฯ ที่พนักงานของกลุ่มฯ จะต้องศึกษาและปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับประเพณีนิยม วัฒนธรรมของแต่ละสังคมที่กลุ่มฯ เข้าไปทําธุรกิจด้วย 

นโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสังคม

กลุ่มบริษัทพรีเมียร์จะประกอบธุรกิจด้วยการรักษาความสมดุลย์ของสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากลหรือมาตรฐานที่เหมะสมของแต่ละธุรกิจ ให้ความสําคัญ และให้ความร่วมมือกับชุมชนที่จะดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชนที่กลุ่มฯ เข้าไปดําเนินธุรกิจ โดย

1. ดูแลรักษาและป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ท่ีมีผลต่อสิ่งแวดล้อม จัดให้มีอุปกรณ์บําบัดของเสีย เพื่อไม่ให้มี ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนท่ีกลุ่มฯ เข้าไปดําเนินธุรกิจ

2. เมื่อมีเหตุการณ์ที่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมเนื่องจากผลิตภัณฑ์/บริการ หรือการดําเนินงาน
ของกลุ่มฯ กลุ่มฯ จะเข้าไปแก้ไขและรับผิดชอบต่อผลเสียหายอย่างเป็นธรรมโดยเร่งด่วน

3. มีการฝึกอบรมและวางระบบการตรวจสอบ ดูแล บํารุงรักษา อุปกรณ์ เครื่องมือ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการดูแลสิ่งแวดล้อมให้คงความปลอดภัยและเป็นท่ีมั่นใจต่อสาธารณะ

4. จัดสรรกำไรเท่ากับจำนวนร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ หลังจากหักภาระค่าภาษีเงินได้นิติบุคคลของรอบปีบัญชีนั้นบริจาคเพื่อประโยชน์ด้านการศึกษาแก่เยาวชนที่มีฐานะยากจนหรือ
ด้อยโอกาสต่อมูลนิธิยุวพัฒน์หรือองค์กรสาธารณกุศลอื่นๆ ซึ่งมีความน่าเชื่อถือตามที่กรรมการกำหนด

นโยบายความปลอดภัย

กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ มีความตระหนัก และห่วงใยในชีวิต ทรัพย์สิน และสุขภาพของพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง ทุกคน ดังนั้นจึงเห็นสมควรให้มีการดําเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน เพื่อปลูกฝังจิตสํานึกและความร่วมมือของพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน โดยได้กําหนดนโยบาย ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานขึ้น สําหรับเป็นแนวทางการดําเนินการ ดังนี้

 1. ดูแลรักษาและป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อส่ิงแวดล้อม จัดให้มีอุปกรณ์บําบัดของเสีย เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนที่กลุ่มฯ เข้าไปดําเนินธุรกิจ
 2. ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน แก่พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างจิตสํานึกให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงความ ปลอดภัยและยึดถือปฏิบัติอย่างจริงจัง
 3. จัดให้มีคณะกรรมการดูแลในด้านความปลอดภัย ชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน เพื่อดําเนินการตามแนวทางที่กฎหมายกําหนดอย่างเคร่งครัดและมีการติดตามการทํางานอย่างใกล้ชิด
 4. ผลการปฏิบัติงานให้เกิดความปลอดภัยในการทํางาน ถือเป็นหลักเกณฑ์หนึ่งในการประเมินผลการทํางานประจําปี

นโยบายเกี่ยวกับการรับของขวัญและงานเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ

กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ไม่มีนโยบายที่จะมอบหรือรับของขวัญในรูปแบบใดๆ หรือที่เป็นเงินสดกับผู้ทําธุรกิจ กับกลุ่มฯ เว้นแต่การให้หรือรับของขวัญและการเลี้ยงรับรองตามประเพณีนิยมที่อยู่ในเกณฑ์พอสมควร เพื่อรักษาความสัมพันธ์ท่ีดีกับผู้ทําธุรกิจกับกลุ่มฯ โดยไม่หวังท่ีจะได้รับการบริการหรือส่ิงตอบแทนโดย เฉพาะเจาะจงท่ีไม่ถูกต้องตามหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจกลุ่มฯ ห้ามโดยเด็ดขาด ในการให้หรือรับของขวัญที่เกินมูลค่าที่เหมาะสมเป็นรูปของค่านายหน้า
เงินกู้ยืม ส่วนแบ่งกําไรในหุ้น หรือส่ิงอื่นที่มีลักษณะในทํานองเดียวกัน

การให้หรือรับของขวัญ และการเลี้ยงรับรอง ควรจะต้องอยู่ในเกณฑ์ดังนี้
1. ต้องเป็นไปตามประเพณีนิยม ซึ่งมีธรรมเนียมปฏิบัติอยู่
2.ต้องเป็นไปโดยประมาณ ไม่บ่อยครั้งและเหมาะสมกับโอกาส
3. ขัดแย้งเก่ียวกับผลประโยชนน์

นโยบายเกี่ยวกับการเป็นกรรมการในบริษัทอื่น

กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ไม่มีนโยบายที่จะให้พนักงานของบริษัทไปเป็นกรรมการของบริษัทอื่น ยกเว้นกรณีที่พนักงานได้รับมอบหมายจากกลุ่มฯ ให้ไปเป็นกรรมการ โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของหน้าท่ีของพนักงานผู้นั้น

กรณีท่ีพนักงานไปเป็นกรรมการบริษัทอื่นโดยกลุ่มฯ ไม่ได้มอบหมาย พนักงานมีหน้าที่ท่ีต้องแจ้งให้บริษัทท่ีสังกัดทราบ 

นโยบายความลับทางธุรกิจและทรัพย์สินทางปัญญา

กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ มีนโยบายห้ามมิให้พนักงานของกลุ่มฯ เปิดเผยหรือใช้เป็นประโยชน์ส่วนตนเกี่ยวกับ ข่าวสาร ส่ิงประดิษฐ์ใดๆ ที่เป็นความลับของกลุ่มฯ รวมตลอดถึงสูตร กระบวนการ กรรมวิธีการผลิต และข้อมูลทางธุรกิจที่เป็นสาระสําคัญอันถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องปกปิดต่อบุคคลอื่นไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆ

สิ่งประดิษฐ์ใดๆ ที่พนักงานค้นคิดหรือร่วมกันค้นคิดระหว่างท่ีพนักงานทํางานกับกลุ่มฯ ถือว่าเป็นสิทธิ และทรัพย์สินของกลุ่มฯ พนักงานจะนําไปเปิดเผยหรือใช้เป็นผลประโยชน์ไม่ได้

นอกจากนี้ เป็นนโยบายของกลุ่มฯ ที่ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ห้ามมิให้พนักงานละเมิดต่อทรัพย์สินทาง ปัญญาของผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศหรือต่างประเทศ 

นโยบายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของระบบข้อมูล

กลุ่มบริษัทพรีเมียร์มีความมุ่งมั่นท่ีจะรักษามาตรฐานเก่ียวกับระบบงาน ระบบคอมพิวเตอร ระบบการสื่อสารขอมูล ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สําคัญในการสร้างระบบการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ กลุ่มฯ จะดําเนินการในเรื่องต่างๆ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า ข้อมูลระบบงานและระบบคอมพิวเตอร์ได้มีการป้องกันรักษาให้พร้อมที่จะใช้ได้ตลอดเวลาในธุรกิจของกลุ่มฯ ตลอดจนการวางรูปแบบและต้นทุนของมาตรการต่างๆ ในการควบคุม ดูแลให้เป็นไปตามความเหมาะสมต่อความเสี่ยงของข้อมูล ระบบงาน และระบบของคอมพิวเตอร์


 • ข้อมูลหมายรวมถึงข้อมูลที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ และข้อมูลที่เป็นเอกสาร สิ่งพิมพ์ ข้อมูลภาพ/เสียง ฯลฯ
 • ระบบงานครอบคลุมถึงระบบข้อมูล และการใช้ระบบคอมพิวเตอร์
 • คอมพิวเตอรครอบคลุมถึงระบบคอมพิวเตอร์ ระบบการสื่อสาร และอุปกรณ์การคํานวณที่เกี่ยวข้อง


เพื่อให้บรรลุถึงความมุ่งมั่นดังกล่าว กลุ่มฯ จะดําเนินการตามมาตรฐานและระเบียบ ปฏิบัติดังนี้

 1. กําหนดความรับผิดชอบของผู้ใช้งานและผู้ดูแลข้อมูลทั้งระบบงาน และระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมด
 2. ประเมินความเสี่ยงและสร้างระบบควบคุมความเสี่ยงให้เหมาะสมต่อสภาวะแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง
 3. สร้างระบบป้องกันข้อมูล ระบบงาน ระบบคอมพิวเตอร์ และบุคลากรที่เก่ียวข้องสร้างระบบป้องกันข้อมูล ระบบงาน ระบบคอมพิวเตอร์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
 4. สร้างระบบรักษาข้อมูลเพื่อป้องกันการเข้าดูข้อมูล การแก้ไข การทําลายข้อมูลโดยมิชอบ ไม่ว่าจะเป็นการกระทําโดยอุบัติเหตุ หรือด้วยความตั้งใจ


นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัท พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจเป็นบริษัทลงทุน หรือ Holding Company โดยดำเนิน ธุรกิจภายใต้ปรัชญากลุ่มบริษัทพรีเมียร์ คือ “ธุรกิจก้าวหน้า พนักงานมั่นคง สังคมยั่งยืน” ซึ่งเป็นคุณค่าหลัก (Core Value) ที่บริษัทยึดถือเป็นแนวปฏิบัติตลอดมา โดยให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการ ภายใต้กรอบ การบริหารจัดการของการมีจริยธรรมที่ดี มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยเฉพาะกระบวนการที่เกี่ยวข้อง หรือสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตภายในบริษัท รวมถึงการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ไม่ว่าทางตรงและ/หรือทางอ้อม บริษัทจึงกำหนดนโยบายด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นไว้ ดังนี้

 1. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทในสายธุรกิจดำเนินการหรือยอมรับหรือให้การสนับสนุน การทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงบริษัทย่อยทุกบริษัท พร้อมให้ การสนับสนุนหรือส่งเสริมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ลูกค้า คู่ค้า ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงที่เกี่ยวข้อง มีแนวปฏิบัติ เช่นเดียวกับบริษัท และกำหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นนี้อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนมีการทบทวนแนวทางการปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ ข้อกำหนด ข้อบังคับ ประกาศ กฎหมาย และการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ
 2. มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจและเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของ คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา พนักงานทุกคนทุกระดับ ลูกค้า คู่ค้า ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงที่จะมี ส่วนในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อให้การดำเนินการด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นบรรลุ ตามนโยบายที่กำหนด
 3. บริษัทพัฒนามาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงหลักปฏิบัติด้าน จริยธรรม โดยจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหรือสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตและคอร์รัปชั่นและนำมา จัดทำเป็นคู่มือแนวทางในการปฏิบัติแก่ผู้เกี่ยวข้อง
 4. บริษัทไม่กระทำหรือสนับสนุนการให้สินบนในทุกรูปแบบ ทุกกิจกรรมที่อยู่ภายใต้การดูแล รวมถึงการควบคุมการบริจาค เพื่อการกุศล การบริจาคให้แก่พรรคการเมือง การให้ของขวัญทางธุรกิจและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ มีความโปร่งใสและ ไม่มีเจตนาเพื่อโน้มน้าวให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือเอกชนดำเนินการที่ไม่เหมาะสม
 5. บริษัทจัดให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสม สม่ำเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้พนักงานมีการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะ อย่างยิ่ง งานด้านการขาย การตลาด และการจัดซื้อ
 6. บริษัทจัดให้ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นแก่คณะกรรมการบริษัทผู้บริหารและพนักงาน เพื่อส่งเสริม ความซื่อสัตย์ สุจริต และความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามหน้าที่ รวมถึงสื่อให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัท
 7. บริษัทจัดให้มีกลไกการรายงานสถานะการเงินที่โปร่งใสและถูกต้องแม่นยำ
 8. บริษัทส่งเสริมให้มีการสื่อสารที่หลากหลายช่องทางเพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถแจ้งเบาะแสอันควร สงสัยโดยมั่นใจได้ว่าผู้แจ้งเบาะแสได้รับการคุ้มครอง โดยไม่ให้ถูกลงโทษ ถูกโยกย้ายอย่างไม่เป็นธรรมหรือกลั่นแกล้งด้วย ประการใด และรวมถึงการแต่งตั้งบุคคลเพื่อตรวจสอบติดตามทุกเบาะแสที่มีการแจ้งเข้ามา

มาตรการการแจ้งเบาะแสและการละเมิดสิทธิมนุษยชน

บริษัทกำหนดให้ผู้บริหารทุกระดับในองค์กร ดูแลรับผิดชอบและถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะดำเนินการให้พนักงานภายใต้สาย บังคับบัญชาของตนทราบ เข้าใจ และปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบาย/ระเบียบปฏิบัติ/ข้อกำหนดของบริษัท หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งกฎหมายต่างๆอย่างจริงจัง และได้กำหนดแนวปฏิบัติในการพิจารณาและสอบสวน เรื่องราวร้องทุกข์หรือร้องเรียนที่เป็นระบบ โปร่งใส และตรวจสอบได้ เพื่อให้ผู้ร้องทุกข์หรือ ผู้ร้องเรียนไว้วางใจและเชื่อมั่น ในกระบวนการสอบสวนที่เป็นธรรม

เพื่อให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกันและมีความเป็นธรรม บริษัทได้จัดให้มีช่องทางรับแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน หรือข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะใดที่แสดงว่าผู้มีส่วนได้เสียได้รับผลกระทบ หรือมีความเสี่ยงที่จะได้รับ ผลกระทบอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือจากการปฏิบัติของ พนักงานของบริษัทเกี่ยวกับการทำผิดกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่อ ถึงการทุจริต การปฏิบัติที่ไม่เท่าเทียมกัน หรือการกระทำที่ขาดความระมัดระวัง และขาดความรอบคอบ สามารถแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน พร้อมส่งรายละเอียดหลักฐานต่างๆได้ในช่องทาง ดังนี้

 • คณะกรรมการตรวจสอบ
 • เลขานุการบริษัท

บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1 อาคารพรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : 02-301-1569
แฟกซ์ : 02-748-2063
อีเมล : Teerapol.act@pe.premier.co.th 

โดยผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนทั้งที่เป็นพนักงาน ลูกค้า บุคคลที่รับจ้างทำงานให้แก่บริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่นที่เป็น ผู้แจ้งเบาะแส จะได้รับการปกป้องและคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย หรือตามแนวทางที่บริษัทได้กำหนดไว้

นโยบายบริหารความเสี่ยง

ปัยจัยความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ และสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน 

กรอบการบริหารความเสี่ยง 

องค์ประกอบที่สำคัญในการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วย วัตถุประสงค์ นโยบาย และความมุ่งมั่นในการบริหารความเสี่ยง การนำไปปฏิบัติ การติดตามตรวจสอบ การทบทวน และการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องทั้งบริษัทและบริษัทย่อยได้นำกรอบข้อกำหนด หลักการ และแนวทางของระบบการบริหารความเสี่ยง COSO Enterprise Risk Management (COSO ERM) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลสำหรับการจัดการความเสี่ยงมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงและประเมินความเสี่ยงตามหลักการ ขั้นตอน และแนวทางปฏิบัติ รวมถึงการใช้กรอบการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน ISO 31000 ด้วย

บริษัทและบริษัทย่อยได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อกำหนดนโยบายและกลยุทธ์ เกณฑ์ในการวิเคราะห์ วัดระดับ ค่าความเสี่ยง และการจัดลำดับความเสี่ยง ที่รวมถึงการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ ของบริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) ที่ประกาศใช้เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 โดยพิจารณาจากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง (Impact) เพื่อเป็นมาตรฐานให้คณะทำงานบริหารความเสี่ยง ที่ได้รับการแต่งตั้งจากทุกส่วนงานขององค์กร นำไปใช้ในการวิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยง และจัดทำแผนในการควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นให้อยู่ในระดับที่บริษัทยอมรับ ตลอดจนการกำหนดให้มีการทบทวนและติดตามอย่างต่อเนื่องในทุกรายไตรมาส 

นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยได้ประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยง และได้จัดทำคู่มือบริหารความเสี่ยง     เพื่อเผยแพร่ให้พนักงานรับทราบและใช้เป็นคู่มือการปฏิบัติงานด้านบริหารความเสี่ยง คู่มือดังกล่าวครอบคลุมความเสี่ยง    ด้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น ซึ่งบริษัทได้รับการรับรองสถานะให้เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นทางการครั้งแรกเมื่อวันที่ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557 และบริษัทได้รับการรับรองการต่ออายุเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560

การบริหารความเสี่ยงดังกล่าว จะช่วยให้องค์กรสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและการกำกับดูแล    สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสีย ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบการจัดการและความยืดหยุ่น ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปกป้องธุรกิจและบริการของบริษัท


โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง

บริษัทได้กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบงานด้านบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การบริหารความเสี่ยง มีการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษัท 1 ท่านและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทย่อย ดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ หน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ 

มีหน้าที่ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงภายในบริษัท กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง  อนุมัติระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และระดับเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้ (Risk Appetite & Risk Tolerance)  กำหนดทิศทางหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยง ให้คำแนะนำและดำเนินการ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้บริหารมีเครื่องมือและกระบวนการที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยง สอบทานการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการยังสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม

คณะกรรมการบริหาร

ทำหน้าที่กำกับดูแลและติดตามการบริหารความเสี่ยงของบริษัท และบริษัทย่อยให้เป็นไปตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่ได้รับการอนุมัติ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รายงานความเสี่ยงที่สำคัญต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ติดตามและให้ข้อสังเกตในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ 

 • กำหนด แนะนำ อนุมัติกรอบ และแนวทางการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยนโยบายการบริหารความเสี่ยง โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และกระบวนการบริหารความเสี่ยง
 • สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนา สื่อสาร การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในให้เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัท และเป็นวัฒนธรรมในองค์กร
 • ติดตาม ให้ข้อสังเกต กำกับดูแล การบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามนโยบาย และคู่มือการบริหารความเสี่ยงและนำเสนอกรรมการผู้จัดการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
 • จัดให้มีการประชุมทบทวนผลการดำเนินงานตามระบบบริหารความเสี่ยงเป็นรายไตรมาส
 • รายงานความเสี่ยงที่สำคัญ พร้อมรายงานผลต่อกรรมการผู้จัดการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 • คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่บริหารความเสี่ยง โดยให้มีประธานและจำนวนคณะทำงานตามความเหมาะสม

คณะทำงานด้านการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ดังนี้  

 • ระบุ ประเมิน จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และแผนควบคุมภายในของแต่ละหน่วยงานที่มีนัยสำคัญ ตามแนวทาง และนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
 • สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ มีความเชื่อมโยง และบูรณาการทั่วทั้งองค์กร
 • ประเมิน ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่สำคัญตามกำหนดเวลา
 • จัดให้มีการประชุมเพื่อนำเสนอความคืบหน้า และรายงานผลการดำเนินงานกับคณะทำงานด้านบริหารความเสี่ยง เพื่อพิจารณาดำเนินการ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

กระบวนการบริหารความเสี่ยง

บริษัทได้นำระบบการบริหารความเสี่ยงตามหลัก COSO ERM และใช้กรอบการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน ISO 31000 มาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการโดย คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงร่วมกัน วิเคราะห์และคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ หรือความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งการระบุแนวทางในการจัดการกับความเสี่ยงดังกล่าว ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมหรือยอมรับได้ โดยมีการประเมินความเสี่ยงเป็นรายไตรมาส และนำรายงานเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อช่วยให้องค์กรบรรลุในวัตถุประสงค์ที่ต้องการ และสามารถตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วได้อย่างทันการ เพื่อแก้ไขสถานการณ์ก่อนที่จะเกิดผลกระทบรุนแรงมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงการใช้ประโยชน์จากความเสี่ยงในการแสวงหาโอกาสในการดำเนินธุรกิจใหม่ ๆ บริษัท มีแผนการจัดการความเสี่ยง 4 ระดับ คือ

 1. การยอมรับความเสี่ยง
 2. การจัดการความเสี่ยง
 3. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง
 4. การโอนความเสี่ยง


การวิเคราะห์ กำหนดประเภทความเสี่ยง และมาตรการรองรับเพื่อลดความเสี่ยง 

บริษัทได้วิเคราะห์ กำหนดและระบุความเสี่ยงโดยจำแนกประเภทและที่มาของความเสี่ยงไว้ จากการประเมินความเสี่ยงโดยพิจารณาตามกรอบการบริหารความเสี่ยงและแนวโน้มจากปัจจัยภายนอกรวมถึงปัจจัยภายใน ในปี 2560 บริษัทได้กำหนดความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบกับธุรกิจของบริษัทไว้ 5 ประเภท ได้แก่ 

 1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
 2. ความเสี่ยงด้านการเงิน
 3. ความเสี่ยงด้านการบริหาร/การดำเนินงาน
 4. ความเสี่ยงด้านสังคม
 5. ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ

ธุรกิจให้บริการรถเช่า

1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

- การแข่งขันทางการตลาดที่สูงขึ้น

ในปี 2560 ธุรกิจรถยนต์เช่ามีการแข่งขันกันสูง ในขณะเดียวกันอัตราการเติบโตของจำนวนรถและความต้องการใช้รถยนต์เช่าขององค์กรขนาดใหญ่ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จากกลุ่มธุรกิจที่สำคัญ กลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน ครอบคลุมกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมทั่วทุกภาคของประเทศไทย และทั้งมหาวิทยาลัยและโรงเรียนนานาชาติ ในการใช้บริการเช่ารถยนต์เพื่อการดำเนินงาน (Operating Lease) ธุรกิจรถโรงเรียน (School Bus) ธุรกิจรถโดยสารไม่ประจำทางและรถรับ-ส่งพนักงาน (Shuttle Bus) มีแนวโน้มสูงมากขึ้น ส่งผลให้ธุรกิจบริการรถเช่าซึ่งปัจจุบันมีมากกว่า 20 องค์กรมีการแข่งขันอย่างรุนแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแข่งขันทางด้านราคารถเช่าถือเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญ ในขณะที่ส่วนของบริษัทมุ่งเน้นในเรื่องคุณภาพด้านการให้บริการเป็นสำคัญ บริษัทจึงมีความเสี่ยงและขาดโอกาสการขายสำหรับลูกค้าที่ให้ความสำคัญด้านราคาเพียงอย่างเดียว

มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทจึงมีแผนการดำเนินการในการรับมือความเสี่ยงดังกล่าวด้วยการรักษาฐานลูกค้าเดิม และสร้างฐานลูกค้าใหม่ โดยการวิเคราะห์และประเมินตลาดเพิ่มลูกค้าที่มีศักยภาพที่ให้ความสำคัญด้านบริการมากกว่าราคา สร้างคุณค่าเพิ่มและความแตกต่างของการบริการในหลายภาคส่วน การสร้างความแตกต่างในการบริการที่ครบวงจร ตั้งแต่การร่วมทำงานกับลูกค้า เป็นผู้ร่วมคิด ให้คำแนะนำ วางแผน ดำเนินการและพัฒนาจนสำเร็จ การสร้างความแตกต่างทางนวัตกรรมด้วยการร่วมมือผู้มีประสบการณ์ในสายธุรกิจอื่นๆ ทั้งภายในกลุ่มพรีเมียร์หรือองค์กรคู่ค้าในการพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการและ   การวิเคราะห์ เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการขับขี่เพื่อป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน การริเริ่มนวัตกรรมรูปแบบบริการใหม่ๆ เช่น พนักงานผู้ช่วยผู้บริหาร (Personal Accelerator) ในธุรกิจบริการพนักงานขับรถ การบริการครบวงจร เช่น บริการงานจดและต่อทะเบียนที่รวดเร็ว งานประกันภัยพร้อมเงื่อนไขความคุ้มครองตามกฎหมายหรือสูงกว่า การขยายเครือข่ายศูนย์บริการที่ครอบคลุมทั่วประเทศที่พร้อมให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมงผ่าน ศูนย์บริการลูกค้า (Customer Service)     การข้ามขีดจำกัดด้วยการให้บริการครอบคลุมการเดินทางหรือการใช้งานทุกประเภท ตั้งแต่รถยนต์นั่ง รถกระบะ รถตู้ รถบรรทุกและรถโดยสารขนาดใหญ่ ไปจนถึงรถบรรทุกเพื่อการพาณิชย์ สิ่งเหล่านี้ถือเป็นส่วนประกอบสำคัญที่สร้างความสามารถในการแข่งขันของบริษัทให้อยู่ในระดับบริษัทชั้นนำของธุรกิจต่อไป

2) ความเสี่ยงด้านคดีความ

- ความเสี่ยงจากการชำระหนี้ตามคำพิพากษา 

คดีความที่เกี่ยวข้องกับสรรพากร จากการที่ศาลฎีกามีคำพิพากษาให้บริษัทร่วมค้าร่วมกันชดใช้ภาษีจำนวน 251.7 ล้านบาท ร่วมกับกิจการร่วมค้า พีอี-เพทแลน จากการให้ใช้ชื่อตนเป็นส่วนหนึ่งของกิจการร่วมค้า

      บริษัทได้ชำระหนี้ให้กรมสรรพากรแทนกิจการร่วมค้าพีอี-เพทแลนแล้วจำนวน 10 ล้านบาท ยังคงเหลือภาระหนี้อีก 241.7 ล้านบาท บริษัทจะดำเนินการขายทรัพย์บางส่วนเพื่อชำระหนี้ให้สรรพากรที่เหลือทั้งหมด แต่ด้วยทรัพย์สินของบริษัทเป็นหุ้นบริษัทย่อยของบริษัทที่มีมูลค่าสูง ในการดำเนินการขายทรัพย์สินอาจต้องใช้เวลาในการดำเนินการ อย่างไรก็ตามอาจไม่ทันเวลากับการดำเนินการตามขั้นตอนของกรมสรรพากรที่จะดำเนินการนำหุ้นบริษัทย่อยไปขายผ่านกระบวนการของกรมบังคับคดี ในขณะเดียวกันบริษัทก็ได้ดำเนินการฟ้องร้องบุคคลที่ทำให้บริษัทได้รับความเสียหายจากการที่ละเลยไม่ชำระภาษีของกิจการร่วมค้าพีอี-เพทแลน.

- ความเสี่ยงจากการที่ศาลล้มละลายกลางได้มีคำพิพากษาให้บริษัท ชำระเงินจำนวน 479 ล้านบาท พร้อม

ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 1,123 ล้านบาท ให้แก่โจทย์ในคดีแพ่งอันเกี่ยวเนื่องกับกระบวนการฟื้นฟูกิจการ 

ทั้งนี้บริษัทอยู่ระหว่างการดำเนินการยื่นอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาเพื่อคัดค้านคำพิพากษาของศาลล้มละลายกลาง       ด้วย ฝ่ายบริหารของบริษัทได้ทำการประเมินจากคำพิพากษาของศาล และโดยความเห็นของทนายความ จึงมีความเชื่อมั่นในประเด็นข้อต่อสู้และมีความเห็นว่าศาลฎีกาน่าจะมีคำพิพากษากลับคำพิพากษาของศาลล้มละลายกลาง 

3) ความเสี่ยงจากการประเมินมูลค่ารถใช้งานแล้ว

สืบเนื่องจากปี 2557- 2558 ทางบริษัทย่อยได้ดำเนินการประเมินมูลค่าเผื่อการด้อยค่าของรถยนต์ไปแล้วนั้น 

ปัจจุบันพบว่าราคาขายของรถยนต์มือสองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และในระหว่างปีบริษัทย่อยมีผลกำไรจาการขายรถยนต์มือสอง โดยเฉพาะรถยนต์ขนาดเล็ก แต่รถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ที่เป็นรถบัส บริษัทก็ได้มีการสำรองการด้อยค่าไปแล้วเช่นกัน       แต่กลับพบว่า ราคาขายรถยนต์มือสองสำหรับรถโดยสารขนาดใหญ่ ราคาไม่ดีขึ้นในขณะเดียวกัน ราคาซื้อขายในตลาดก็ไม่มีอ้างอิงมากนัก  จึงมีความเสี่ยงจากการด้อยค่ารถโดยสารขนาดใหญ่ เพิ่มขึ้นจำนวน 24.6 ล้านบาทในปี 2560

4) ความเสี่ยงด้านต้นทุนทางการเงิน

ด้วยบริษัทย่อยได้มีการตั้งสำรองด้อยค่าสำหรับรถโดยสารขนาดใหญ่ในทางบัญชี ส่งผลให้อัตราส่วนของหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ในระดับประมาณ 6 เท่า ซึ่งอาจส่งผลต่อต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้น

มาตรการบริหารความเสี่ยง

บริษัทย่อยได้ทำความเข้าใจกับสถาบันการเงินให้เข้าใจถึงโครงสร้างที่ทำให้สัดส่วนหนี้สินต่อทุนเพิ่มขึ้นในทางบัญชี ซึ่งสัดส่วนดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัท และด้วยรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ทั้งหมดเป็นรถยนต์ที่ปลอดภาระหนี้สิน อย่างไรก็ตามสถาบันการเงินหลัก ยังคงให้การสนับสนุนวงเงินสินเชื่อสำหรับทำธุรกิจของบริษัทอย่างเพียงพอในปัจจุบันในอัตราดอกเบี้ยที่สามารถแข่งขันได้

5) ความเสี่ยงด้านการบริหาร/การดำเนินงาน  

- ความเสี่ยงทางด้านบุคลากร (แผนสืบทอดตำแหน่ง) 

บริษัทย่อยมีจำนวนวนพนักงานที่มีอายุตัวค่อนข้างมากการเกษียณอายุการทำงานจึงเป็นสัดส่วนที่สูง ทำให้ส่งผลต่อบริษัทย่อย ที่จะขาดแคลนบุคลากรในระดับต่างๆ ทั้งตำแหน่งที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน หรือตำแหน่งงานที่มีความเฉพาะทาง

มาตรการบริหารความเสี่ยง

  บริษัทย่อยได้มีการพิจารณาการขยายอายุเกษียณจาก 55 ปี เป็น 60 ปี พร้อมทั้งมีการจัดทำแผนสืบทอดในตำแหน่งงานที่สำคัญของทุกฝ่าย (พนักงานเกษียณภายในระยะเวลา 1-3 ปี  ตามลักษณะงาน หรือตำแหน่งงานที่มีความเสี่ยง) ส่งเสริม สนับสนุนในเรียนรู้ หรือการพัฒนาการทำงานอย่างต่อเนื่อง และหมุนเวียนหน้าที่กันเป็นภายใน ทบทวนการประเมินค่างาน และจัดระดับงานเป็นรายบุคคล โดยเชื่อมโยงกับระบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี โดยผลของการประเมินจะนำไปเชื่อมโยงกับการพิจารณาค่าตอบแทน การเลื่อนตำแหน่ง และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร จัดทำแผนการดูแล รักษา และสร้างความผูกพันให้แก่พนักงาน  รวมทั้งใช้เครื่องมือ Happy Workplace  

6) ความเสี่ยงด้านสังคม

- อุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นบนท้องถนน

จากข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุของบริษัทในปี 2560 พบว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งสิ้น 2,724 ครั้ง แบ่งเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากลูกค้าที่เช่ารถไปใช้งาน 891 ครั้ง เป็นอุบัติเหตุหนักจำนวน 5 ครั้งและอุบัติเหตุกลางถึงเบาจำนวน 1,828 ครั้งและจากบริการรถโดยสารไม่ประจำทางที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทเองจำนวน 37 ครั้ง โดยมีอุบัติเหตุหนักเป็นศูนย์ จากสถิติที่เกิดขึ้นดังกล่าวทางบริษัทตระหนักถึงเรื่องความปลอดภัยในสังคมจึงกำหนดเป็นมาตรการเพื่อบริหารความเสี่ยงในการป้องกันและลดอุบัติเหตุอย่างต่อเนื่อง.

บริษัทย่อยได้ให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยบนท้องถนนเป็นอย่างสูง จึงได้จัดเตรียมแผนรองรับในกลุ่มพนักงานที่รับผิดชอบด้วยการฝึกอบรมการขับขี่อย่างปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งใช้เทคโนโลยีเข้ามาควบคุมและตรวจสอบการขับขี่ มีการบริหารจัดการให้เกิดความปลอดภัยกับผู้ใช้เส้นทางบนท้องถนน อาทิ การใช้ระบบ GPS การจำกัดความเร็วในการขับขี่ของรถรับ-ส่งนักเรียนและรถโดยสารไม่ประจำทาง มีการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ทุกวันและการวัดความดันโลหิตเป็นประจำแก่พนักงานขับรถ และกำหนดบทลงโทษอย่างชัดเจน ตลอดจนการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยร่วมกับลูกค้า ภาครัฐและหน่วยงานเกี่ยวข้อง ผลักดันการนำเทคโนโลยีการจัดการข้อมูลตัวรถและนำมาวิเคราะห์การใช้งานและควบคุมพฤติกรรมการขับขี่ให้กับลูกค้า เพื่อป้องกันและให้มั่นใจว่าการให้บริการของบริษัทมีความปลอดภัยสูงสุดและแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม


ธุรกิจให้บริการประกันวินาศภัย   

(1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

- การรักษาฐานลูกค้าเดิม

ในปี 2560 การแข่งขันโดยการเพิ่มช่องทางในการขายประกันมีค่อนข้างสูง คู่แข่งได้เพิ่มช่องทางใหม่ๆ   เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้เอาประกันมากขึ้น เช่น  การขายออนไลน์ ส่งผลให้ คู่แข่งขันรายใหม่ ลดค่าเบี้ยประกันภัยลงได้มาก 10-20% ของเบี้ยประกันเดิม ทำให้บริษัทมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียฐานลูกค้าเดิม หากบริษัทไม่สามารถลดค่าเบี้ยประกันให้กับลูกค้าเดิมได้

มาตรการบริหารความเสี่ยง

บริษัทได้นำเสนอช่องทางในการที่ให้ลูกค้าเข้าถึงการเอาประกันได้รวดเร็วขึ้น และมีการประชาสัมพันธ์มากขึ้น อีกทั้งได้นำเสนอการประกันภัยอื่นที่ลูกค้ายังไม่ได้ทำพ่วงไปด้วย ซึ่งภาพรวมแล้วลูกค้าจ่ายเบี้ยประกันภัยที่ไม่สูงมาก

เมื่อเทียบกับการประกันแยกส่วน ทำให้บริษัทย่อยสามารถรักษาฐานรายได้จากการต่ออายุของลูกค้าเดิมไว้ได้มากกว่า 80%  อีกทั้งบริษัทมีแผนที่จะขยายธุรกิจไปยังกลุ่มลูกค้าใหม่ ซึ่งเป็นบริษัทคู่ค้าของบริษัทในกลุ่มพรีเมียร์  โดยการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่แตกต่างจากคู่แข่ง  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันและลดความเสี่ยงด้านการขยายธุรกิจลง


(2) ความเสี่ยงด้านการบริหาร/การดำเนินงาน

- ความเสี่ยงเรื่องแผนสืบทอดและสรรหาบุคลากร

      บริษัทมีจำนวนวนพนักงานที่มีอายุตัวค่อนข้างมาก ใกล้วัยเกษียณส่งผลให้บริษัทขาดแคลนบุคลากรใน ระดับพนักงานตัวแทนขายประกัน ซึ่งจะต้องเป็นบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้เป็นตัวแทนขายจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ)

มาตรการบริหารความเสี่ยง

บริษัทได้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับการเกษียณอายุพนักงานจาก 55 ปีเป็น 60 ปี ทำให้บริษัท               มีระยะเวลาในการสรรหาพนักงานขึ้นมาเป็นผู้สืบทอด อีกทั้งเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารบุคคลากร  บริษัทได้มีการส่งเสริมให้พนักงานไปสอบเพื่อขออนุญาตเป็นตัวแทนขายประกัน เพื่อลดความเสี่ยงด้านการขาดแคลนบุคคลากรในอนาคต


นโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสังคม

กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ จะประกอบธุรกิจด้วยการรักษาความสมดุลย์ของสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับ สิ่งแวดล้อม ตามมาตฐานสากลหรือมาตรฐานที่เหมาะสมของแต่ละธุรกิจ ให้ความสำคัญและให้ความร่วมมือกับชุมชนที่จะดูแล รักษาสิ่งแวดล้อม ของชุมชนที่กลุ่มฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจ โดย

 1. ดูแลรักษาและป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม จัดให้มีอุปกรณ์บำบัดของเสีย เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อมและชุมชนที่กลุ่มฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจ
 2. เมื่อมีเหตุการณ์ที่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมเนื่องจากผลิตภัณฑ์/บริการ หรือการดำเนินงานของกลุ่มฯ กลุ่มฯ จะเข้าไปแก้ไข และรับผิดชอบต่อผลเสียหายอย่างเป็นธรรมโดยเร่งด่วน
 3. มีการฝึกอบรมและวางระบบการตรวจสอบ ดูแล บำรุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มพูน ประสิทธิภาพในการดูแลสิ่งแวดล้อมให้คงความปลอดภัยและเป็นที่มั่นใจต่อสาธารณะ
 4. จัดสรรกำไรเท่ากับจำนวนร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาระค่าภาษีเงินได้นิติบุคคลของรอบปีบัญชีนั้น บริจาคเพื่อ ประโยชน์ด้านการศึกษาแก่เยาวชนที่มีฐานะยากจนหรือด้อยโอกาส ต่อมูลนิธิยุวพัฒน์ หรือองค์กรสาธารณกุศลอื่นๆ ซึ่งมีความน่าเชื่อถือ ตามที่กรรมการกำหนด