งานเพื่อสังคมปี 2556 - ไตรมาสที่ 1

Thursday 7th December 2017

งานเพื่อสังคมปี 2558 / ไตรมาสที่ 1

กิจกรรมเพื่อสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต – ผ่านมูลนิธิเพื่อ “คนไทย”


  • โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาการลงทุนอย่างยั่งยืน (Thailand Sustainable Investment) เป็นโครงการที่เกิดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง ตลท. ก.ล.ต. สมาคมบริษัทจัดการลงทุน สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และมูลนิธิเพื่อ “คนไทย” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนเห็นความสำคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยไม่พิจารณาในมุมมองของธุรกิจเพียงอย่างเดียว แต่ คำนึงถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environment, Social and Governance หรือ ESG) งานแถลงข่าวของโครงการฯ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 ณ ตลท.
  • “ร้อยโครงการเปลี่ยนประเทศ” คือ กลไกการระดม “ทรัพยากร” ระดับชาติ หลากหลายประเภท ที่ไม่ใช่แค่ “เงินทุน” แต่รวมถึงความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และเครือข่าย เพื่อให้เกิด “พลังร่วม” ที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ แก้ปัญหาสังคมได้อย่างเป็นระบบ มีกระบวนการติดตาม บ่มเพาะ พัฒนาและวัดผลได้อย่างมีนัยยะสำคัญต่อการเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน ในขั้นต้นทางภาคีเครือข่ายได้ส่งโครงการเข้ามาให้พิจารณาก่อน โดยมีโครงการจากภาคีเครือข่ายที่ส่งเข้ามาที่ทีมมูลนิธิฯ มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 110 โครงการ (ณ มีนาคม 2558)
  • มูลนิธิเพื่อ “คนไทย” และศูนย์นวัตกรรมสังคม GLab วิทยาลัยโลกคดีศึกษา ม.ธรรมศาสตร์ ร่วมกับองค์กรภาคสังคมและภาคธุรกิจ ได้แก่ สถาบันเช้นจ์ฟิวชันฯ, กลุ่มทีวายพีเอ็น (Thai Young Philanthropist Network) , เจ.พี. มอร์แกน ร่วมกันจัดงาน “ตลาดนัด SE: ธุรกิจน้ำดีของ นักลงทุนรักษ์โลก” เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2558 เพื่อเปิดพื้นที่การเชื่อมต่อให้นักธุรกิจและ นักลงทุนได้เรียนรู้งาน “กิจการเพื่อสังคม” หรือ “Social Enterprise”
  • รายงานความก้าวหน้าการระดมการบริจาคโครงการเพื่อสังคมผ่านเว็บไซต์เทใจ ด้านการระดมทุนระหว่างเดือนมีนาคม 2557 – กุมภาพันธ์ 2558 ระดมทุนได้ 4,300,000 บาท โดยระดมทุนออนไลน์ 3,320,316 บาท และระดมทุนผ่านแพลตฟอร์มพารท์เนอร์ชีพและการสนับสนุนจากองค์กรธุรกิจ ได้มากกว่า 1,000,000 บาท (โครงการ Food4Good 700,000 บาท, Foodpanda 447,500 บาท ฯลฯ)

            1. สมาชิกเว็บไซต์จำนวน 23,000 ราย มีผู้บริจาคประมาณ 1,500 คน และสามารถปิดโครงการได้ 29 โครงการ

            2. ในระยะเวลาดังกล่าว เว็บไซต์เทใจได้พัฒนาโครงการจำนวน 35 โครงการ (เป้าหมาย 40 โครงการ)

  • โครงการออกเสียงออกแบบประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อ สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความฝันของประเทศไทยที่อยากเห็นในอนาคต รวมทั้งข้อเสนอทางเดินไปสู่ฝันที่เป็นจริงอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีเป้าหมายการสำรวจจำนวน 100,000 คนจากทั่วประเทศ เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาเพื่อให้ความฝันของคนไทยนั้นเป็นจริง กำหนดสำรวจตั้งแต่เดือน ก.พ.- มิ.ย. 2558 โดยผู้สนใจสามารถทำแบบสำรวจออนไลน์ได้ที่ www.khonthaivoice.com