งานเพื่อสังคมปี 2557 - ไตรมาสที่ 4

Thursday 7th December 2017

งานเพื่อสังคมปี 2557 / ไตรมาสที่ 4

กิจกรรมเพื่อสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต – ผ่านมูลนิธิเพื่อ “คนไทย”


  • กองทุนคนไทยใจดี (BKIND) เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่กับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักลงทุน โดยมูลนิธิเพื่อ “คนไทย” และสถาบันเช้นท์ ฟิวชัน ร่วมกับ บลจ. บัวหลวง จัดตั้งกองทุนรวมคนไทยใจดี เป็น กองทุน ESGC กองแรกของประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมเงินจากผู้ลงทุนไปลงทุนในกิจการที่มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม 4 ด้าน ได้แก่ สิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม (Social) บรรษัทภิบาล (Good Governance) และต่อต้านคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption) โดยเน้นการลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยกองทุนมีงานเปิดตัวเมื่อวันที่ 9 ต.ค. 2557 และมีการเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (ไอพีโอ) ในวันที่ 20-28 ต.ค. 2557 โดยมีกลไกที่กำหนดให้มีการแบ่งเงิน 0.8% ของผู้ลงทุน ไปสนับสนุนโครงการสาธารณประโยชน์ประเภทต่างๆ ซึ่งเป็นการทำให้เงินของผู้ลงทุนมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมไทยให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน
  • อบรมเชิงปฎิบัติการ ภาคีเครือข่ายงาน “คนไทยขอมือหน่อยปี 2” มูลนิธิเพื่อ “คนไทย” สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่าย ร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ เตรียมพร้อมจัดงาน “คนไทยขอมือหน่อยปี 2” เมื่อวันที่ 10 ต.ค. 2557 ณ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการ แบ่งเป็น การนำเสนอแนวคิดและรูปแบบงานโครงสร้าง การแบ่งกลุ่มการนำเสนอกิจกรรมของแต่ละหน่วยงาน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การสร้างแรงบันดาลใจให้กับสมาชิกภาคีเครือข่ายเรื่องกลไกขับเคลื่อนประเทศด้วยพลังจิตอาสา ทั้งนี้งานคนไทยขอมือหน่อยปี 2 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17-18 ม.ค. 2558 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
  • เวทีความคิด “คนไทยมอนิเตอร์ 2557 : เสียงเยาวชนไทย” "เข้าใจ..เด็กไทยวันนี้ ร่วมเปลี่ยนอนาคตสังคม" จากที่ทางมูลนิธิเพื่อ “คนไทย” ได้จัดทำงานวิจัย “คนไทยมอนิเตอร์ 2557 : เสียงเยาวชนไทย” และเพื่อเป็นการขยายผลการรับรู้งานวิจัยดังกล่าว มูลนิธิเพื่อ “คนไทย” ได้จัดงานสัมมนา “เข้าใจ..เด็กไทยวันนี้ ร่วมเปลี่ยนอนาคตสังคม" ขึ้นเมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2557 ณ โรงแรมเดอะสุโกศล โดยมีผู้บริหารจากองค์กรที่ทำงานด้านพัฒนาเยาวชนกว่า 30 ภาคีเครือข่ายเข้าร่วม พร้อมงานนี้เนื้อหางานประกอบด้วยเวทีความคิด "เสียงเยาวชนไทยที่ใครๆ ต้องฟัง" และการสนทนาหัวข้อ "ผลวิจัยคนไทยมอนิเตอร์ 2557 : จากเสียงสะท้อนของเด็กสู่แรงบันดาลใจร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลง"