งานเพื่อสังคมปี 2557 - ไตรมาสที่ 2

Thursday 7th December 2017

งานเพื่อสังคมปี 2557 / ไตรมาสที่ 2

กิจกรรมเพื่อสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต – ผ่านมูลนิธิเพื่อ “คนไทย”


  • มูลนิธิเพื่อ “คนไทย” ได้เข้าร่วมกับเครือข่ายเดินหน้าปฏิรูป (Reform Now Network: RNN) ซึ่งเกิดจากการรวมกลุ่มขององค์กรวิชาชีพ ภาคประชาสังคม ภาคธุรกิจ กว่า 70 องค์กรร่วมกันขับเคลื่อนงานปฏิรูปประเทศบนวิถีทางประชาธิปไตยให้เกิดผลก้าวหน้าและยึดถือหลักการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน โดยในไตรมาสที่ 2 ทางมูลนิธิฯได้ร่วมในการจัดเวทีความคิดของเครือข่ายเดินหน้าปฏิรูปในกิจกรรม ดังต่อไปนี้

            1.  เวทีความคิดเพื่อการปฏิรูปประเทศไทยครั้งที่ 4 (30 เม.ย. 57) การปฏิรูปบนวิถีประชาธิปไตย

            2.  เวทีความคิดเพื่อการปฏิรูปประเทศไทยครั้งที่ 5 (16 พ.ค. 57) เดินหน้าผ่าทางตันวิกฤติประเทศไทย

            3.  เวทีความคิดเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย ครั้งที่ 6 (11 มิ.ย. 57) พลังสังคมเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปอย่างมีส่วนร่วม

  • โครงการ “คนไทย” มอนิเตอร์ เสียงของเยาวชนไทย ในปีนี้เน้นการวิจัยแนวลึกเฉพาะประเด็น “เยาวชน” มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชนไทยอายุ 15-24 ปี จำนวน 4,000 คน จาก 21 จังหวัดใน 6 ภูมิภาค เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นเสียงสะท้อนความคิดเห็นของเยาวชนไทยต่อปัญหาส่วนรวมโดยทีมงานวิจัยได้ลงพื้นที่สำรวจกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่กรุงเทพฯ และต่างจังหวัดเสร็จสิ้นแล้ว (ดำเนินการเก็บข้อมูลระหว่าง 1 ธ.ค. 56 ถึง 5 ก.พ. 57) จัดเตรียมรายงานผลสำรวจฯ จนเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนเมษายน 2557 และกำลังตรวจสอบข้อมูลรอบสุดท้ายก่อนนำไปเผยแพร่ในไตรมาสที่ 3
  • มูลนิธิเพื่อ “คนไทย” สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคสังคม ร่วมกันจัดงาน “ต่างใจไทยเดียว เพื่อเผยแพร่แนวคิดและประสบการณ์ของพลเมืองที่มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาส่วนรวมผ่านสื่อสาธารณะ โดยมีองค์ประกอบงาน คือ เวทีความคิดหรือเสวนา นิทรรศการ กิจกรรม Workshop การฟัง กระบวนการ Social Lab และกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างวันที่ 14 – 17 กรกฎาคม 2557 ณ ลานเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 1 และที่อุทยานการเรียนรู้ (TK Park) ณ เซ็นทรัลเวิลด์