งานเพื่อสังคมปี 2556 - ไตรมาสที่ 2

Thursday 7th December 2017

งานเพื่อสังคมปี 2556 / ไตรมาสที่ 2

กิจกรรมเพื่อสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต - ผ่านมูลนิธิเพื่อ "คนไทย"


  • มูลนิธิเพื่อ “คนไทย” ร่วมกับมหามวลมิตรการพัฒนา ประเทศไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม สุขภาพ(สสส.) และภาคีเครือข่าย จัดสรุปงาน “คนไทย ขอมือหน่อย คนละไม้ คนละมือ เพื่อสังคมน่าอยู่” เพื่อสรุปภาพรวมและประเด็นต่างๆ และหารือในการ ดำเนินกิจกรรมของผู้ร่วมออกบูธและจัดกิจกรรมต่างๆ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556 ณ ห้องประชุม 501 อาคาร พรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค