งานเพื่อสังคมปี 2558 - ไตรมาสที่ 1

Thursday 7th December 2017

งานเพื่อสังคมปี 2558 / ไตรมาสที่ 1

กิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม – ผ่านมูลนิธิเอ็นไลฟ


  • ออกบูธประชาสัมพันธ์มูลนิธิเอ็นไลฟ ในงาน “คนไทยขอมือหน่อย” ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 17 – 18 มกราคม 2558 ณ ศูนย์การค้าเซนทรัลเวิล์ด เพื่อประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่กิจกรรมในโครงการต่างๆของมูลนิธิเอ็นไลฟและได้ มีผู้สนใจที่เข้าร่วมงานทั้งภาครัฐ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และนักศึกษา เข้าร่วมเป็นอาสาสมัคร ในกิจกรรมต่างๆ เป็นจำนวนมาก
  • ออกบูธประชาสัมพันธ์ในงาน “ธุรกิจโลกใหม่ กำไรบนความยั่งยืน คือกำไรสูงสุด” ของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 ณ รอยัลพารากอนฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน เพื่อร่วมประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่แนวคิดการดำเนินธุรกิจโลกใหม่ในปัจจุบัน กำไรบนความยั่งยืน คือกำไรสูงสุด โดยมูลนิธิเอ็นไลฟได้ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ กิจกรรม “ค่ายเยาวชน รักกระบี่ รักษ์อันดามัน” ซึ่งเป็นกิจกรรมในการปลูกจิตสำนึกแก่เยาวชนพื้นถิ่นในแถบฝั่งทะเลอันดามัน ให้รักบ้านเกิด ร่วมกันดูแล ฟื้นฟู และรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีการพัฒนาในเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืน