งานเพื่อสังคมปี 2557 - ไตรมาสที่ 1

Thursday 7th December 2017

งานเพื่อสังคมปี 2557 / ไตรมาสที่ 1

กิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม – ผ่านมูลนิธิเอ็นไลฟ


  • อบรมและฝึกทักษะการพายเรือซีคยัคให้กับนักเรียนและเยาวชนจังหวัดกระบี่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย  โดยร่วมมือกับสมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย
  • การแข่งขันกีฬาซีคยัคประเภทโรงเรียน ในจังหวัดกระบี่  โดยร่วมมือกับสมาคมกีฬาจังหวัดกระบี่ และสมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย
  • การวางเรือหลวงเกร็ดแก้ว เพื่อสร้างอุทยานการเรียนรู้ใต้ท้องทะเล บริเวณเกาะ พีพีเล จ.กระบี่